Jian Gao

Jian Gao

Jian Gao

Postdoctoral Researcher
Johns Hopkins University
Department of Mechanical Engineering
Johns Hopkins University 3400 N. Charles Street, Baltimore, MD 21218